Novosti

Uredbom o visini minimalne plaće (Nar. nov., br. 119/20) propisana je minimalna plaća za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. u bruto iznosu od 4.250,00 kn za puno radno vrijeme. Najniža plaća za nepuno radno vrijeme utvrđuje se razmjerno minimalnoj plaći za puno radno vrijeme i satima rada na koje je radnik prijavljen. Novi iznos minimalne plaće odnosi se na mjesec siječanj 2021. koja se uobičajeno isplaćuje u veljači 2021.


4. krug porezne reforme -Objavljeni provedbeni propisi  (NN1/20)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Opća stopa PDV-a ostaje 25%, a snižena stopa od 13% primjenjuje se za pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

Prag za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama povećan je na 7,5 mil kn. Porezni obveznici čija vrijednost isporuka dobara i usluga u 2019. godini nije bila veća od 7,5 mil kn bez PDV-a, koji žele početi primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama od 1. siječnja 2020. godine, moraju o tome najkasnije do 20. siječnja 2020. godine dostaviti pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

U prijavi poreza na dobit za 2019. godinu porezni obveznici koji su ostvarili prihode do 7,5 mil kn izračunavaju predujam poreza na dobit koji se plaća tijekom 2020. godine uz primjenu stope od 12%. Porez na dobit za 2019. godinu po stopi od 12% plaćaju porezni obveznici koji ostvare prihod do 3 mil kn. Prag od 7,5 mil kn primjenjuje se u postupku podnošenja porezne prijave za porezna razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2020. godine.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

Povećan je neoporezivi iznos prigodnih nagrada s 2.500,00 kn na 3.000,00 kn godišnje (čl. 7. st. 2. red. br. 5.),

Isplata premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije neoporezivo do 2.5000,00 kn godišnje (uvjet je podmirivanje bezgotovinskim putem – JOPPD oznaka 71).

Novi rokovi dostave JOPPD obrasca na dan isplate ili sljedeći radni dan za (prigodne nagrade do 3.000,00 kn godišnje, novčane nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja do 5.000,00 kuna godišnje, naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam do 2.500,00 kuna godišnje).

Promjena osobnog odbitka s 3.800,00 kn na 4.000,00 kn (primjenjuje se pri pri isplati svih plaća koje se isplaćuju u mjesecu siječnju 2020., bez obzira za koje se razdoblje isplaćuju), iznos osobnog odbitka od 4.000,00 kn primjenjuje se i na umirovljenike.

Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti​

Fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost i obveznik je porez na dohodak, postaje obveznik poreza na dobit ako je u prethodnom poreznom razdoblju ostvarila ukupni primitak veći od 7,5 mil kn. Ostali kriteriji su ukinuti. S obzirom na to da se spomenuti kriterij primjenjuje od 1. siječnja 2020. godine, samo oni obveznici poreza na dohodak koji su ostvarili primitke veće od 7,5 mil kn u 2019. godini po sili zakona postaju obveznici poreza na dobit u 2020. godini.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o automatskoj razmjeni informacija u području poreza

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama


Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koji stupa na snagu 01.09.2019. (Nar. nov., br. 80/19) donosi:

 • povećan je neoporezivi iznos dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno kao i neoporezivi iznos dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu s dosadašnjih 170,00 kn na 200,00 kn (odnosi se na službena putovanja nakon 01.09.2019.)
 • naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam do 2.500 kn godišnje
 • novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do 5.000 kn godišnje
 • troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije – do 12.000,00 kuna godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena (novčana paušalna naknada do 5.000 kn i trošak prehrane do 12.000 kn se međusobno isključuju)
 • troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije – do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena
 • naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi – do visine stvarnih izdataka

Propisana obveza za upis u Registar stvarnih vlasnika (elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima),

Na temelju članka 32. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma pravni subjekti dužni su upisati podatke o svom stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) u Registar:

 1. trgovačka društva
 2. podružnice stranih trgovačkih društava
 3. udruge
 4. zaklade
 5. fundacije
 6. ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač.

Uz navedene pravne subjekte, upravitelj trusta također je dužan unijeti podatak o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) trusta kojim upravlja, ukoliko je trust kojim upravlja obveznik osobnog identifikacijskog broja.

Rokovi upisa podataka u Registar:

 • za pravne subjekte i trustove: od 3. lipnja 2019. do 31. prosinca 2019.
 • za udruge: od 1. srpnja 2019. do 31. prosinca 2019.

više o obvezama i ulaz u sam Registar vidite ovdje


Nova Uredba o visini minimalne plaće za 2019. godinu  NN109/18 , od 01.01.2019. godine (plaća za 01.mjesec) minimalna plaća iznosi 3.750,00 kn bruto


Ukidanje doprinosa za zaštitu zdravlja na radu (0,5%) i doprinosa za zapošljavanje (1,7%), povećanje doprinosa za zdrastveno osiguranje s 15% na 16,5%, čime se dosadašnji doprinosi na plaću u iznosu 17,20% smanjuju za 0,7% i iznose 16,5% (primjena na plaći za 01 mjesec 2019) NN106/18


Nove mjesečne porezne osnovice već na plaći za 12 mj koja se isplaćuje u prvom mjesecu 2019. NN106/18

 • do 30.000 kn po stopi 24%
 • iznad 30.000 kn po stopi 36%

Odustajanje od licenciranja računovođa – Udruga Hrvatski računovođa


Zakon o reviziji na snazi od 01.01.2018.